طرح ها - سلام بی طمع گرگ

سلام بی طمع گرگ

دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤

طرح ها

 

غرور تو...

         دل من ...

- زود باش -

يکی رو بشکن!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به آسمان نگاه کن!

آسمان،

                            نگاه تو را به چشمان من پيوند خواهد داد؛

ببين چقدر به هم نزديکيم!

هر جای دنيا که باشيم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

با چشمهايم حرف بزن!

من تو را نمی شنوم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در اوج ملکوت

به يک مو بندم.

لطفا ريشت را بتراش!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مارمولک،

شادترين موجود است؛

موقع راه رفتن می رقصد.

خوب می داند که گردو را

بدون دم هم می توان شکست.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از تخم بيرون نيا!

تو برای مرغ شدن

در ظرف ۴۵ روز، خيلی جوجه ای

 

 

فرزاد اقبال

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]