سلام بی طمع گرگ

سلام بی طمع گرگ

شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤

شعر

اين يه شعر تصويری يه:

 

ابـ ماه ــر !!!

 

از قديم گفتند که ماه پشت ابر نمی مونه؛ اما به اعتقاد من بايد به اين گفتهء قديمی ها يه جملهء تازه اضافه کرد:« اگر ما بخواهيم، ماه پشت ابر نمی مونه ». ارادهء به کشف حقيقت، اساس معنايابی هر شعره. اما اين اراده، مبتنی بر يک پيش فرضه: اينکه در پشت حجاب متن يه حقيقت معنايی پنهانه که بايد هويدا بشه. نيچه و انديشمندان بعد از او اين اساس رو با پيش فرض ديگه ايی بهم زدند: اينکه «حقيقت ساختنی يه؛ نه کشف کردني». اينجاس که ديگه به جای معنا يابی يک شعر يا هر متن ديگه ايی، ما به دنبال تاويل خود متن می ريم. با چنين پيش فرضی، کنار گذاشتن مقصود شاعر از يک شعر کار آسونی يه: يک شاعر همون قدر در ساختن حقيقت متن نقش داره که يک خوانندهء شعر. اين ديگه مهم نيست که شاعر در شعرش چه منظوری داشته؛ بلکه مهم اينه که يک متن چه تاويلاتی رو برمی تابه.

...

فرزاد اقبال
یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤

طرح

 

                  من ديو ام؛

 

                  تو بويی از آدميت نبردی!

 

 

فرزاد اقبال

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]